بخش پولی و بانکی

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل خلاصه دارايی‌ها و بدهی‌های سيستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی و نيز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهيلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکيک عقود اسلامي است.

فروردين - 116 KB   PDF icon
ارديبهشت - 116 KB   PDF icon
خرداد - 249 KB   PDF icon
تير - 202 KB   PDF icon
مرداد - 190 KB   PDF icon
شهريور - 265 KB   PDF icon
مهر - 111 KB   PDF icon
آبان - 744 KB   PDF icon
آذر - 786 KB   PDF icon
دي - 786 KB   PDF icon
بهمن - 744 KB   PDF icon
اسفند - 771 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   399,205