بخش تراز پرداخت‌ها

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات غيرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غيرنفتی، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نيز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بين بانکی و آزاد است.

فروردين - 164 KB   PDF icon
ارديبهشت - 165 KB   PDF icon
خرداد - 167 KB   PDF icon
تير - 127 KB   PDF icon
مرداد - 170 KB   PDF icon
شهريور - 172 KB   PDF icon
مهر - 99 KB   PDF icon
آبان - 117 KB   PDF icon
آذر - 118 KB   PDF icon
دي - 93 KB   PDF icon
بهمن - 121 KB   PDF icon
اسفند - 131 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   171,213