بخش بازار سرمايه

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل جداول شاخص‌های فعاليت بورس اوراق بهادار تهران، شاخص‌های بازار سهام به تفکيک صنايع، عرضه سهام توسط بخش عمومی و بانک‌ها وخلاصه وضعيت اوراق مشارکت است.

فروردين - 85 KB   PDF icon
ارديبهشت - 87 KB   PDF icon
خرداد - 86 KB   PDF icon
تير - 116 KB   PDF icon
مرداد - 212 KB   PDF icon
شهريور - 122 KB   PDF icon
مهر - 86 KB   PDF icon
آبان - 287 KB   PDF icon
آذر - 293 KB   PDF icon
دي - 292 KB   PDF icon
بهمن - 294 KB   PDF icon
اسفند - 128 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   128,321