صفحه نخست » نظارت بانکی » بخشنامه‌های نظارت » 1382
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

1382

    1- بخشنامه شماره مب/ 362 مورخ 03/03/1382 ; نرخ انتظامي ارزهاي عمده جهت صدور اسناد مربوط به حساب‌هاي ارزي زيرخط دارايي‌ها و بدهي‌ها - 34 KB   PDF icon
    2- بخشنامه شماره مب/ 380 مورخ 06/03/1382 ; افزايش سقف تسهيلات جعاله تعمير مسکن - 31 KB   PDF icon
    3- بخشنامه شماره مب/ 403 مورخ 10/03/1382 ; تغيير روش ثبت عقود اسلامي از روش نقدي به تعهدي - 82 KB   PDF icon
    4- بخشنامه شماره مب/ 450 مورخ 18/03/1382 ; صدور ضمانت‌نامه از محل حساب ذخيره ارزي - 34 KB   PDF icon
    5- بخشنامه شماره مب/ 533 مورخ 29/03/1382 ; نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكها به بخش‌هاي توليدي و خدماتي در سال 1382 - 37 KB   PDF icon
    6- بخشنامه شماره مب/ 643 مورخ 10/04/1382 ; اختيار تعيين حداقل مبلغ حساب پس انداز قرض الحسنه و حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري - 36 KB   PDF icon
    7- بخشنامه شماره مب/ 660 مورخ 12/04/1382 ; سهم نسبي بخش‌هاي مختلف اقتصادي از افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانک‌ها به بخش غير دولتي در سال 1382 - 41 KB   PDF icon
    8- بخشنامه شماره مب/ 694 مورخ 18/04/1382 ; مستثني شدن اسناد صادراتي تعهد شده توسط بانک‌ها و صندوق ضمانت صادرات از سقف هاي فردي خريد دين - 31 KB   PDF icon
    9- بخشنامه شماره مب/ 790 مورخ 06/05/1382 ; اصلاح ماده 6 آيين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) - پيرو بخشنامه شماره مب/ 886 مورخ 09/07/1381 - 34 KB   PDF icon
    10- بخشنامه شماره مب/ 830 مورخ 14/05/1382 ; احتساب مبلغ اعتبار اسنادي در سقف فردي تسهيلات اعطايي قبل از گشايش اعتبار - 33 KB   PDF icon
    11- بخشنامه شماره مب/ 1148 مورخ 26/06/1382 ; اصلاح بخشنامه شماره مب/ 1345 مورخ 27/12/1380 در خصوص وضعيت باز ارزي - 36 KB   PDF icon
    12- بخشنامه شماره مب/ 1155 مورخ 27/06/1382 ; ابلاغ مصوبات سي و چهارمين جلسه کميته سياستگذاري و نظارت بر بانک‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي - 34 KB   PDF icon
    13- بخشنامه شماره مب/ 1172 مورخ 30/06/1382 ; اصلاح بخشنامه شماره مب/ 1345 مورخ 27/12/1380 در خصوص وضعيت باز ارزي (بانک‌هاي غير دولتي ) - 37 KB   PDF icon
    14- بخشنامه شماره مب/ 1224 مورخ 06/07/1382 ; فرم پيشنهادي صورت وضعيت منابع و مصارف ومازاد منابع در مناطق آزاد تجاري- صنعتي - 67 KB   PDF icon
    15- بخشنامه شماره مب/ 1241 مورخ 13/07/1382 ; ريسک ناشي از اعطاي تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي - 39 KB   PDF icon
    16- بخشنامه شماره مب/ 1331 مورخ 23/07/1382 ; نحوه چاپ اوراق امنيتي و بهادار بانک‌هاي غير دولتي - 35 KB   PDF icon
    17- بخشنامه شماره مب/ 1383 مورخ 01/08/1382 ; تعيين حداكثر ميزان حق الوکاله بانک‌ها در بکارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار در سال 1380 - 31 KB   PDF icon
    18- بخشنامه شماره مب/ 1398 مورخ 07/08/1382 ; اعلام نحوه اجراي بخشنامه اختيار تعيين حداقل مبلغ حساب پس انداز قرض الحسنه و حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري ( پيرو بخشنامه شماره مب/ 643 مورخ 10/04/1382 ) - 30 KB   PDF icon
    19- بخشنامه شماره مب/ 1430 مورخ 11/08/1382 ; دستورالعمل اعطاي تسهيلات ريالي به بخش صادرات - 66 KB   PDF icon
    20- بخشنامه شماره مب/ 1494 مورخ 20/08/1382 ; ابلاغ مصوبه هيات وزيران در خصوص شعب موجود بانک‌ها در مناطق آزاد تجاري- صنعتي - 38 KB   PDF icon
    21- بخشنامه شماره مب/ 1496 مورخ 20/08/1382 ; کاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي به بخش صادرات از 16 درصد به 15 درصد در سال 1382 - 36 KB   PDF icon
    22- بخشنامه شماره مب/ 1568 مورخ 09/09/1382 ; عدم پرداخت تسهيلات به طرح هاي فاقد پوشش بيمه اي در مقابل سيل و زلزله - 33 KB   PDF icon
    23- بخشنامه شماره مب/ 1774 مورخ 15/10/1382 ; عملکرد بانک‌ها در رابطه با وجوه راکد ارزي - 33 KB   PDF icon
    24- بخشنامه شماره مب/ 1776 مورخ 15/10/1382 ; امحاي اسناد بانکي - 35 KB   PDF icon
    25- بخشنامه شماره مب/ 1799 مورخ 18/10/1382 ; دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگيري سپرده ها - 153 KB   PDF icon
    26- بخشنامه شماره مب/ 1844 مورخ 29/10/1382 ; دستورالعمل تسعير حسابهاي ارزي ( پيرو بخشنامه شماره مب/ 1120 مورخ 19/08/1381 ) - 39 KB   PDF icon
    27- بخشنامه شماره مب/ 1911 مورخ 16/11/1382 ; آيين نامه مربوط به سرمايه پايه بانک‌ها و موسسات اعتباري - 50 KB   PDF icon
    28- بخشنامه شماره مب/ 1927 مورخ 20/11/1382 ; محدوديت اعطاي تسهيلات اعتباري توسط بانک عامل به شرکت‌هاي دولتي ( پيرو بخشنامه شماره مب/ 1251مورخ 05/09/1381 ) - 281 KB   PDF icon
    29- بخشنامه شماره مب/ 1964 مورخ 29/11/1382 ; آيين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط - بانک هاي دولتي (منسوخ) - 61 KB   PDF icon
    30- بخشنامه شماره مب/ 1965 مورخ 29/11/1382 ; آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط - بانک‌هاي غيردولتي (منسوخ) - 61 KB   PDF icon
    31- بخشنامه شماره مب/ 1966 مورخ 29/11/1382 ; آيين نامه کفايت سرمايه ( بانک هاي دولتي ) - 139 KB   PDF icon
    32- بخشنامه شماره مب/ 1967 مورخ 29/11/1382 ; آيين نامه کفايت سرمايه ( بانک هاي غيردولتي ) - 138 KB   PDF icon
    33- بخشنامه شماره مب/ 1968 مورخ 29/11/1382 ; آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان - 130 KB   PDF icon
    34- بخشنامه شماره مب/ 2002 مورخ 05/12/1382 ; اصلاح بخشنامه آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان ( پيرو بخشنامه شماره مب/ 1968 مورخ 09/11/1382 ) - 34 KB   PDF icon
    35- بخشنامه شماره مب/ 2033 مورخ 10/12/1382 ; نرخ سود تسهيلات اعطايي به انبوه سازان مسکن - 36 KB   PDF icon
    36- بخشنامه شماره مب/ 2040 مورخ 13/12/1382 ; دستورالعمل حسابداري عقود فروش اقساطي - اجاره بشرط تمليک-قرض الحسنه و خريد دين ناشي از تغيير روش نقدي به تعهدي - 81 KB   PDF icon
    37- بخشنامه شماره مب/ 2098 مورخ 25/12/1382 ; آيين نامه اجرايي گشايش اعتبارات اسنادي اتکايي (Back to Back) و تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي صادراتي - 55 KB   PDF icon