1388

1 - بخشنامه شماره 958/88 مورخ 08/01/1388 ; نرخ سود قابل اعمال در تبديل قراردادهاي مشارکت مدني به يکي از اشکال تسهيلات اعتباري - 46 KB   PDF icon
2 - بخشنامه شماره 7038/88 مورخ 19/01/1388 ; لزوم اعلام اقدامات انجام شده توسط بانک‌ها در اجراي الزامات ماده 5 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي - 50 KB   PDF icon
3 - بخشنامه شماره 10870/88 مورخ 23/01/1388 ; ابلاغ ضوابط سياستي-نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1388 - 1.7 MB   PDF icon
4 - بخشنامه شماره 14832/88 مورخ 29/01/1388 ; ابلاغ مصوبه هيات‌ وزيران درخصوص نحوه دريافت کارمزد قبوض خدماتي - 174 KB   PDF icon
5 - بخشنامه شماره 15238/88 مورخ 29/01/1388 ; درخواست اعلام برنامه زمان‌بندي درخصوص فروش دارايي‌هاي غيرضروري، فروش سهام شرکت‌هاي تحت پوشش و فروش دارايي هاي مازاد و تمليکي - 44 KB   PDF icon
6 - بخشنامه شماره 15903/88 مورخ 29/01/1388 ; چگونگي محاسبه سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت که قبل از سررسيد فسخ مي‌گردد - 46 KB   PDF icon
7 - بخشنامه شماره 16289/88 مورخ 30/01/1388 ; ابلاغ مجدد برخي از مفاد بسته سياستي نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1388 - 56 KB   PDF icon
8 - بخشنامه شماره 16832/88 مورخ 30/01/1388 ; اعلام تاريخ اجراي ضوابط سياستي- نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1388 - 33 KB   PDF icon
9 - بخشنامه شماره 19546/88 مورخ 02/02/1388 ; اصلاحيه دستورالعمل نحوه انتشار، خريد و فروش انواع چک پول ، موضوع بخشنامه شماره مب/1382 مورخ 1385/06/08 - 36 KB   PDF icon
10 - بخشنامه شماره 22243/88 مورخ 06/02/1388 ; اصلاحيه پيوست شماره (1) دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله بکارگيري سپرده‌ها - 59 KB   PDF icon
11 - بخشنامه شماره 23765/88 مورخ 07/02/1388 ; پيگيري در مورد ايجاد واحد تطبيق و ارزيابي در بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي و ارائه توضيحاتي در اين خصوص - 54 KB   PDF icon
12 - بخشنامه شماره 24027/88 مورخ 07/02/1388 ; ارائه توضيحات تکميلي درخصوص ماده 26 بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1388- موضوع " تسهيلات و تعهدات کلان " - 43 KB   PDF icon
13 - بخشنامه شماره 24858/88 مورخ 08/02/1388 ; اعلام تاريخ اجراي ضوابط سياستي- نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1388 - 51 KB   PDF icon
14 - بخشنامه شماره 57370/88 مورخ 17/03/1388 ; دستورالعمل ناظر بر تسهيلات و تعهدات سنديکايي - 158 KB   PDF icon
15 - بخشنامه شماره 49128/88 مورخ 06/03/1388 ; تاکيد بر اجراي قوانين موضوعه از جمله لايحه اداره امور بانک‌ها توسط بانک‌هاي دولتي و ضرورت توجه مديران امور استان ها به نقش انحصاري آنها براي اتخاذ تصميمات مربوط به بخش منابع و مصارف بانک‌ها - 40 KB   PDF icon
16 - بخشنامه شماره 1007/35 مورخ 17/03/1388 ; تاکيد بر ضرورت اجراي تکليف قانوني مبني بر وصول يا صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت چک‌هاي واگذاري و يا ارائه شده به بانک‌ها - 109 KB   PDF icon
17 - بخشنامه شماره 78400/88 مورخ 13/04/1388 ; اصلاح بند 3-1 ( تعريف ذينفع واحد) از بخشنامه تسهيلات و تعهدات کلان ، به شماره مب/1968 مورخ 1382/11/29 - 118 KB   PDF icon
18 - بخشنامه شماره 77444/88 مورخ 10/04/1388 ; ارائه توضيحات تکميلي درخصوص مصوبه شماره 591 مجمع عمومي بانک ها و بسته سياستي- نظارتي سال 1387 - 121 KB   PDF icon
19 - بخشنامه شماره 85257/88 مورخ 24/04/1388 ; نحوه طبقه‌بندی اوراق مشارکت سررسيد شده‌ای که مبالغ آن در سررسيد از سوی ناشر بازپرداخت نگرديده‌است - 51 KB   PDF icon
20 - بخشنامه شماره 87741/88 مورخ 27/04/1388 ; ارائه توضيحاتي درخصوص سوالات بانک ها در مورد چک‌پول‌هايي که هنوز از جريان خارج نشده‌اند. - 85 KB   PDF icon
21 - بخشنامه شماره 93243/88 مورخ 04/05/1388 ; توضيحات تکميلي در ارتباط با دستورالعمل طبقه بندي دارايي‌ها ( بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 05/12/1385) مبني بر لزوم احتساب ذخيره براي "سود دريافتني" و "وجه التزام دريافتني" - 88 KB   PDF icon
22 - بخشنامه شماره 104099/88 مورخ 17/05/1388 ; الزام بانک ها و موسسات اعتباري به تهيه و ارائه صورت هاي مالي تلفيقي - 86 KB   PDF icon
23 - بخشنامه شماره 105972/88 مورخ 19/05/1388 ; روش دريافت اقساط از مشتري پس از معوق شدن مطالبات - 122 KB   PDF icon
24 - بخشنامه شماره 138816/88 مورخ 02/07/1388 ; درخواست اتخاذ تدابير لازم جهت بهره‌مندي مطلوب‌تر جانبازان و معلولين از خدمات شبکه بانکي کشور - 92 KB   PDF icon
25 - بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 18/8/1388 ; ابلاغ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباري ( موضوع تصويب‌نامه شماره 153965/ت41498هـ مورخ 3/8/1388 هيأت محترم وزيران) (منسوخ) - 200 KB   PDF icon
26 - بخشنامه شماره 199730/88 مورخ 23/9/1388 ; پيگيري پاره‌اي از تکاليف مقرر در بخشنامه هيات‌محترم وزيران تحت عنوان " آيين نامه وصول مطالبات سررسيد‌گذشته ، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباري ( ريالي و ارزي) " (منسوخ) - 89 KB   PDF icon
27 - بخشنامه شماره 203459/88 مورخ 28/9/1388 ; الزام بانک ها و موسسات اعتباري به مکاتبه با مشتريان داراي مطالبات معوق‌ ، به منظور تشويق آنها به استفاده از فرصت دوماهه مقرر در آيين نامه و توجه به پيامد ناديده گرفتن آن - 88 KB   PDF icon
28 - بخشنامه شماره 206680/88 مورخ 29/09/1388 ; اصلاحيه آيين نامه اجرايي گشايش اعتبارات اسنادي اتکايي (Back to Back) و تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي صادراتي - 86 KB   PDF icon
29 - بخشنامه شماره 208036/88 مورخ 03/10/1388 ; درخواست اعلام اقدامات انجام شده توسط بانک‌ها در اجراي الزامات ماده 5 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي - 86 KB   PDF icon
30 - بخشنامه شماره 210068/88 مورخ 08/10/1388 ; ابلاغ آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي - 107 KB   PDF icon
31 - بخشنامه شماره 211072/88 مورخ 09/10/1388 ; حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه رهنمودها براي مديريت موثر ريسک تطبيق" - 596 KB   PDF icon
32 - بخشنامه شماره 233294/88 مورخ 06/11/1388 ; نحوه وصول مبلغ قرض‌الحسنه اعطايي و کارمزد متعلقه به آن - 85 KB   PDF icon
33 - بخشنامه شماره 236113/88 مورخ 08/11/1388 ; تدابير و ساز و کار لازم جهت تسهيل امور در اجراي ماده (44) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي - 98 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   48,930