صفحه نخست » نظارت بانکی » بخشنامه‌های نظارت » 1392 » 19 - بخشنامه شماره 242553/92 مورخ 16/08/1392 ;...