صفحه نخست » نظارت بانکی » گزیده اصول کمیته بال (بازل) برای نظارت بانکی موثر » ساير اصول
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

ساير اصول

» کارکرد بخش تطبيق در بانک‌ها (اصول نظارت تطبيقی) 201 KB -   PDF icon
» بهبود حاکميت سهامی در واحدهای بانکی 231 KB -   PDF icon
» نظارت بر ساختارهای بانکی با مالکيت موازی 230 KB -   PDF icon
» حسابرسی داخلی در بانک ها و ارتباط بين ناظرين و حسابرسان 273 KB -   PDF icon
» شناسايی کافی مشتری از سوی بانک‌ها 372 KB -   PDF icon
» راهنمای کلی افتتاح حساب و تعيين هويت مشتری 150 KB -   PDF icon
» پيشگيری از سوءاستفاده عوامل جنايتکار از نظام بانکی جهت پول شويی 110 KB -   PDF icon
» رويه‌های صحيح افشا و حسابداری وام 536 KB -   PDF icon
» چارچوبی برای نظام های کنترل داخلی در واحدهای بانکی 371 KB -   PDF icon
» رویه های موثربرای تعامل بانک ها با موسسات با اهرم مالی بالا 197 KB -   PDF icon
» بهبودشفافیت در بانک 421 KB -   PDF icon
» برون سپاری خدمات مالی 304 KB -   PDF icon
» تطبيق و کارکرد آن در بانک‌ها 203 KB -   PDF icon
» تجدید ساختارشبکه بانکی و راهبردهای مناسب اجرای آن 183 KB -   PDF icon
» راهنمای گرد آوری شاخص های مالی احتیاطی و ساختاری مبتنی بر شریعت 367 KB -   PDF icon
» بهبود حاکميت شرکتي در واحدهای بانکی (نسخه 2006) 336 KB -   PDF icon
» بانک هاي پوسته اي و دفاتر اجاره اي 195 KB -   PDF icon
» شناسایی کافی و شفافیت در پیام‌های پرداخت پوششی مربوط به نقل وانتقالات الکترونیکی برون مرزی وجوه 295 KB -   PDF icon
» اصول پيشرفته براي تداوم فعاليت 623 KB -   PDF icon
» حسابرسي داخلي در بانکها - ترجمه سندي از کميته نظارت بر بانکداري بال در سال 2012  
» ترجمه سند اصول چهارده‌گانه براي بهبود حاکميت شرکتي (2010) 596 KB -   PDF icon
» ترجمه سند اصول حاکميت شرکتي براي بانک‌ها (کميته بال - 2015) 535 KB -   PDF icon