صفحه نخست » آمار و داده‌ها » حساب‌های ملی ايران » مفاهيم ، تعاريف و روش‌ها
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

مفاهيم ، تعاريف و روش‌ها

معرفی اصول و قواعد حسابهای اقتصادی و ارائه دقيق مفاهيم، تعاريف و روشها، بخشی از اقدامات اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی در جهت ارتقاء و اشاعه دانش تخصصی حسابهای اقتصادی می‌باشد. در اين راستا برخی از مفاهيم اساسی حسابهای اقتصادی بر اساس تعاريف، طبقه‌بندی و قواعد پذيرفته شده بين‌المللی ارايه می‌شود.

» نظام حسابهای ملی System of National Accounts - SNA  
» توليد ناخالص داخلی Gross Domestic Product - GDP  
» ارزش افزوده Value Added  
» ارزش Value  
» ارزش ستانده Output Value  
» مصرف واسطه Intermediate Consumption  
» کارگاه Establishment  
» بنگاه Enterprise  
» واحد نهادی Institutional Unit  
» شرکت Corporation  
» شبه شرکت Quasi-Corporation  
» بنگاه غيرشرکتی Unincorporated enterprise  
» مؤسسات غيرانتفاعی Non-profit institutions - NPIs  
» صنعت Industry  
» بخش Sector  
» مازاد عملياتی Operating surplus  
» بهره Interest  
» رانت Rent  
» رانت زمين Rent on land  
» زمين Land  
» دارایی‌های زيرزمينی Subsoil assets  
» رانت دارايی‌های زيرزمينی Rent on subsoil assets  
» دارايی‌های مالی Financial assets  
» دارايی‌های غيرمالی Non-financial assets  
» دارايی‌های توليدنشده مشهود Tangible non-produced assets  
» جبران خدمات Compensation of employees  
» پس‌انداز Saving  
» درآمد قابل تصرف Disposable Income  
» درآمد قابل تصرف تعديل شده Adjusted Disposable Income  
» مصرف نهايی Final Consumption  
» درآمدهای اوليه Primary Incomes  
» حساب توزيع ثانويه درآمد Secondary Distribution of Income Account