صفحه نخست » آمار و داده‌ها » حساب‌های ملی ايران » ماتريس حسابداری اجتماعی
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

ماتريس حسابداری اجتماعی

در نظام حسابهای ملی 1993، تهيه ماتريس حسابداری اجتماعی (SAM) به عنوان يک ابزار آماری جهت تجزيه و تحليل نقش نهادهای اقتصادی به ويژه خانوارها در ايجاد و توزيع درآمد توصيه می‌گردد. همچنين براساس چارچوب اين ماتريس، امکان بررسی آثار سياستهای اقتصادی بر خانوارها و ساير نهادهای اقتصادی فراهم می‌شود.

در اين راستا و به منظور تکميل مجموعه حسابهای ملی ايران، «ماتريس حسابداری اجتماعی اقتصاد ايران در سال 1378» توسط اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه و نتايج  آن جهت بهره‌برداری منتشر می‌گردد.