صفحه نخست » آمار و داده‌ها » آمارهای بانکی
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

آمارهای بانکی

     با توجه به اهميت آمار و نقش ويژه آن در فرآيند برنامه‌ريزي و سياستگذاري و به منظور دسترسي محققين، دانش پژوهان و دانشگاهيان،آمارهاي مربوط به سپرده‌ها و تسهيلات بانکي به تفکيک استاني درمقاطع پايان سالهاي 1385 الي 1387  جهت بهره ‌برداري عموم در سايت بانک مرکزي قرار گرفته و از آن پس نيز آمار مزبور بطور مستمر به صورت ماهانه منتشر شده است.

     از ابتداي سال 1394 به همراه آمار مذکور گزارش مختصري به منظور استفاده هر چه بيشتر مخاطبين در سايت قرار گرفته است.

     اطلاعات فوق مربوط به بانکهاي دولتي ،خصوصي شده، خصوصي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. عمده ارقام سپرده‌هاي ريالي بخش غيردولتي نزد بانکها و مؤسسات اعتباري شامل سپرده‌هاي ديداري ، قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده سرمايه گذاري  ‌کوتاه‌مدت و بلندمدت ، پيش دريافتهاي غيردولتي و بستانکاران موقت ريالي و سپرده‌هاي ارزي شامل سپرده‌هاي ديداري، مدت‌دار، پس‌‌انداز و پيش دريافت اعتبارات اسنادي غيردولتي و بستانکاران موقت ارزي مي‌باشد.
     عمده ارقام تسهيلات  شامل مطالبات از دولت، خالص تسهيلات اعطايي اعم از ريالي و ارزي و مطالبات سررسيد گذشته،معوق و مشکوک الوصول مي باشد.
     لازم به ذکر است سپرده هاي ارزي فاقد سپرده قانوني مي باشد.

» آمار کل مانده تسهيلات وسپرده‌های ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتبارى توسعه به تفکيک استانی - در پايان اسفند ماه 1385  
» آمار کل مانده تسهيلات وسپرده‌های ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتبارى توسعه به تفکيک استانی - در پايان اسفند ماه 1386  
» آمار کل مانده تسهيلات وسپرده‌های ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتبارى توسعه به تفکيک استانی - در پايان اسفند ماه 1387  
» آمار کل مانده تسهيلات وسپرده‌های ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتبارى توسعه به تفکيک استانی - در پايان ماههای سال 1388  
» آمار کل مانده تسهيلات وسپرده‌های ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتبارى توسعه به تفکيک استانی - در پايان ماههای سال 1389  
» آمار کل مانده تسهيلات وسپرده‌های ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتبارى توسعه به تفکيک استانی - در پايان ماههای سال 1390  
» آمار کل مانده تسهيلات وسپرده‌های ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتبارى توسعه به تفکيک استانی - در پايان ماههای سال 1391  
» آمار کل مانده تسهيلات وسپرده‌های ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتبارى توسعه به تفکيک استانی - در پايان ماههای سال 1392  
» آمار کل مانده تسهيلات وسپرده‌های ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتبارى توسعه به تفکيک استانی - در پايان ماههای سال 1393  
» آمار و گزارش کل مانده تسهيلات وسپرده‌های ريالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتبارى به تفکيک استان - در پايان ماههای سال 1394  
» آمار و گزارش کل مانده تسهيلات وسپرده‌های ريالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتبارى به تفکيک استان - در پايان ماههای سال 1395