1380

1- بخشنامه شماره مب/ 9 مورخ 06/01/1380 ; تعيين سياست‌هاي اعتباري سيستم بانکي در مناطق آزاد - 32 KB   PDF icon
2- بخشنامه شماره مب/ 55 مورخ 26/01/1380 ; کارت بانک ويژه - 78 KB   PDF icon
3- بخشنامه شماره مب/ 126 مورخ 17/02/1380 ; ضوابط صدور کارت پرداخت - 46 KB   PDF icon
4- بخشنامه شماره مب/ 127 مورخ 18/02/1380 ; نرخ سود سپرده هاي بانکي و تسهيلات اعطايي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سال 1380 - 39 KB   PDF icon
5- بخشنامه شماره مب/ 162 مورخ 29/02/1380 ; آيين نامه صدور ضمانتنامه و ظهر نويسي از سوي بانک‌ها - 63 KB   PDF icon
6- بخشنامه شماره مب/ 163 مورخ 30/02/1380 ; نرخ سود سپرده ها ( پيرو بخشنامه شماره مب /127مورخ 1380/2/18 ) - 41 KB   PDF icon
7- بخشنامه شماره مب/ 203 مورخ 12/03/1380 ; تصوير نامه سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص توثيق سهام - 205 KB   PDF icon
8- بخشنامه شماره مب/ 243 مورخ 27/03/1380 ; نرخ سود تسهيلات اعطايي در بخش ساختمان در سال 1380 - 34 KB   PDF icon
9- بخشنامه شماره مب/ 256 مورخ 28/03/1380 ; سقف فردي تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي - 82 KB   PDF icon
10- بخشنامه شماره مب/ 267 مورخ 30/03/1380 ; سهم نسبي از افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانک‌ها به بخش غير دولتي در سال 1380 - 40 KB   PDF icon
11- بخشنامه شماره مب/ 297 مورخ 04/04/1380 ; دستورالعمل اجرايي تفکيک حساب‌ها و صورت‌هاي مالي شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي کشور در مناطق آزاد تجاري‌-‌ صنعتي - 46 KB   PDF icon
12- بخشنامه شماره مب/ 373 مورخ 18/04/1380 ; دستورالعمل حسابداري مربوط به اعطاي تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي - 116 KB   PDF icon
13- بخشنامه شماره مب/ 384 مورخ 20/04/1380 ; نسبت سپرده قانوني بانک‌ها و نرخ جريمه تاخير در توديع سپرده قانوني - 40 KB   PDF icon
14- بخشنامه شماره مب/ 385 مورخ 20/04/1380 ; اصلاح ضوابط "کارت بانک ويژه" و "صدورکارت پرداخت" ( پيرو بخشنامه هاي شماره مب/ 55 مورخ 26/1/1380 و شماره مب/ 126 مورخ 17/2/1380 ) - 40 KB   PDF icon
15- بخشنامه شماره مب/ 435 مورخ 31/04/1380 ; نرخ سود تسهيلات جعاله تعمير مسکن در سال 1380 ( پيرو بخشنامه شماره مب/ 127مورخ 18/2/1380 ) - 34 KB   PDF icon
16- بخشنامه شماره مب/ 500 مورخ 15/05/1380 ; قانون اصلاح تبصره (1)اصلاحي بند (الف )ماده (1)قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - 499 KB   PDF icon
17- بخشنامه شماره مب/ 512 مورخ 18/05/1380 ; توضيح عبارت "اصل مانده بدهي"در قراردادهاي تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي(مشارکت مدني و مضاربه) - ( پيرو بخشنامه شماره نب/1400 مورخ 26/4/1369 ) - 43 KB   PDF icon
18- بخشنامه شماره مب/ 640 مورخ 21/06/1380 ; نرخ سود تسهيلات اعطايي بانك‌ها به منظور توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي - 366 KB   PDF icon
19- بخشنامه شماره مب/ 644 مورخ 22/06/1380 ; دستورالعمل نحوه تسويه حساب‌هاي واسطه عمليات خريد و فروش ارز با نرخ‌هاي بالاتر از نرخ شناور در پايان سال 1380 - 54 KB   PDF icon
20- بخشنامه شماره مب/ 681 مورخ 31/06/1380 ; نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكها به منظور توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ( پيرو بخشنامه شماره مب/640 مورخ 21/6/1380 ) - 36 KB   PDF icon
21- بخشنامه شماره مب/ 702 مورخ 03/07/1380 ; دستورالعمل اجرايي گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري عام و خاص - 36 KB   PDF icon
22- بخشنامه شماره مب/ 720 مورخ 08/07/1380 ; تصميمات متخذه در بيست و ششمين جلسه کميته سياستگذاري و نظارت بر بانک‌هاي مناطق آزاد تجاري– صنعتي - 47 KB   PDF icon
23- بخشنامه شماره مب/ 921 مورخ 30/08/1380 ; پيش نويس دستورالعمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداري مرتبط با عمليات ارزي - 85 KB   PDF icon
24- بخشنامه شماره مب/ 961 مورخ 11/09/1380 ; پيش نويس دستورالعمل حسابداري اعتبارات اسنادي مدت دار - 89 KB   PDF icon
25- بخشنامه شماره مب/ 986 مورخ 14/09/1380 ; ضوابط اعطاي تاييديه بانک مرکزي جهت شعب بانک‌ها در مناطق آزاد تجاري- صنعتي (پيرو بخشنامه شماره مب/ 297 مورخ 4/4/1380 ) - 49 KB   PDF icon
26- بخشنامه شماره مب/ 994 مورخ 17/09/1380 ; ضوابط استفاده از فرم دستور پرداخت در بانك‌ها توسط اتباع خارجي مقيم دارنده دفترچه پناهندگي و كارتهاي سبز و آبي - 86 KB   PDF icon
27- بخشنامه شماره مب/ 1013 مورخ 21/09/1380 ; پرسشنامه ويژه دريافت مجوز انجام عمليات ارزي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي - 118 KB   PDF icon
28- بخشنامه شماره مب/ 1096 مورخ 12/10/1380 ; مراحل شروع عمليات ارزي توسط بانک‌هاي غير دولتي (منسوخ) - 49 KB   PDF icon
29- بخشنامه شماره مب/ 1130 مورخ 24/10/1380 ; فهرست اهم اقداماتي که قبل از اجراي سيستم نرخ ارز يکسان بايد توسط بانک‌ها انجام شود - 54 KB   PDF icon
30- بخشنامه شماره مب/ 1211 مورخ 14/11/1380 ; دستورالعمل حسابداري اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت دار - 102 KB   PDF icon
31- بخشنامه شماره مب/ 1225 مورخ 17/11/1380 ; دستورالعمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداري مرتبط با عمليات ارزي - 88 KB   PDF icon
32- بخشنامه شماره مب/ 1230 مورخ 20/11/1380 ; دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي - 81 KB   PDF icon
33- بخشنامه شماره مب/ 1258 مورخ 28/11/1380 ; سقف فردي تسهيلات اعطايي بانک‌ها براي مسکن - 36 KB   PDF icon
34- بخشنامه شماره مب/ 1309 مورخ 28/12/1380 ; نحوه تسعير مانده حساب دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک - 50 KB   PDF icon
35- بخشنامه شماره مب/ 1342 مورخ 27/12/1380 ; ضوابط مربوط به سرمايه گذاري در سرمايه شرکت‌ها و خريد اوراق بهادار توسط بانک‌هاي خصوصي - 47 KB   PDF icon
36- بخشنامه شماره مب/ 1343 مورخ 27/12/1380 ; نرخ سپرده قانوني- سود سپرده ها و نرخ سود تسهيلات اعطايي توسط بانک‌هاي خصوصي - 52 KB   PDF icon
37- بخشنامه شماره مب/ 1344 مورخ 27/12/1380 ; مقررات تعيين حد مجاز تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي - 62 KB   PDF icon
38- بخشنامه شماره مب/ 1345 مورخ 27/12/1380 ; دستورالعمل مربوط به ضوابط نظارتي و کنترلي وضعيت باز ارزي از ابتداي سال 1381 - 122 KB   PDF icon
39- بخشنامه شماره مب/ 1351 مورخ 28/12/1380 ; اصلاح دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي ( پيرو بخشنامه شماره مب /1230مورخ 20/11/1380 ) - 37 KB   PDF icon
40- بخشنامه شماره مب/ 1362 مورخ 28/12/1380 ; اصلاح دستورالعمل حسابداري اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت دار موضوع بخشنامه شماره مب /1211مورخ 14/11/1380و اصلاح نحوه تسعير مانده حساب دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک موضوع بخشنامه شماره مب /1309مورخ 18/12/1380 - 36 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   30,402