1381

1- بخشنامه شماره مب/ 8 مورخ 10/01/1381 ; نرخ انتظامي ارزهاي عمده جهت صدور اسناد حساب‌هاي ارزي انتظامي انتظامي زيرخط ترازنامه ( پيرو بخشنامه شماره مب/1309 مورخ 18/12/1380 ) - 290 KB   PDF icon
2- بخشنامه شماره مب/ 163 مورخ 18/02/1381 ; آيين نامه اعطاي تسهيلات اعتباري به بخش صادرات - 39 KB   PDF icon
3- بخشنامه شماره مب/ 192 مورخ 28/02/1381 ; انتقال سپرده سرمايه گذاري بلند مدت به غير - 33 KB   PDF icon
4- بخشنامه شماره مب/ 254 مورخ 11/03/1381 ; ضوابط خريد اوراق مشارکت توسط موسسات اعتباري غيربانكي - 34 KB   PDF icon
5- بخشنامه شماره مب/ 391 مورخ 10/04/1381 ; اعطاي تسهيلات اعتباري به اتباع خارجي مقيم ايران - 37 KB   PDF icon
6- بخشنامه شماره مب/ 413 مورخ 15/04/1381 ; ارسال نتيجه تسعير حساب‌هاي ارزي بانک ها در ابتداي سال 1381 - 36 KB   PDF icon
7- بخشنامه شماره مب/ 472 مورخ 25/04/1381 ; اعلام سقف نرخ حق الوکاله بکارگيري سپرده ها براي بانک‌هاي دولتي - 35 KB   PDF icon
8- بخشنامه شماره مب/ 481 مورخ 29/04/1381 ; دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات به ارکان بانک‌هاي غير دولتي - 40 KB   PDF icon
9- بخشنامه شماره مب/ 558 مورخ 13/05/1381 ; ويرايش جديد ماده 2 آيين نامه صدور ضمانتنامه و ظهر نويسي از سوي بانک‌ها - 58 KB   PDF icon
10- بخشنامه شماره مب/ 569 مورخ 15/05/1381 ; اعطاي مجوز انجام عمليات بانکي توسط بانک‌ها با شرکت‌ها و موسسات دولتي - 37 KB   PDF icon
11- بخشنامه شماره مب/ 578 مورخ 16/05/1381 ; نحوه نگهداري حساب‌هاي قرض الحسنه پس انداز کوتاه مدت غير فعال با مانده کمتر از 10.000 ريال - 44 KB   PDF icon
12- بخشنامه شماره مب/ 627 مورخ 27/05/1381 ; سهم نسبي از افزايش در مانده تسهيلات اعطايي به بخش غير دولتي در سال 1381 - 40 KB   PDF icon
13- بخشنامه شماره مب/ 674 مورخ 05/06/1381 ; سود سپرده هاي کوتاه مدت بر مبناي کمترين مانده در هرروز ( پيرو بخشنامه شماره نب/ 1199 مورخ 25/02/1378 ) - 38 KB   PDF icon
14- بخشنامه شماره مب/ 678 مورخ 05/06/1381 ; نرخ سود تسهيلات اعطايي در بخش هاي مختلف اقتصادي (لازم الاجرا از تاريخ 15/06/1381 ) - 36 KB   PDF icon
15- بخشنامه شماره مب/ 837 مورخ 27/06/1381 ; اعمال نرخ سود تسهيلات بخش صنعت به تسهيلات اعطايي جهت ايجاد و توسعه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي - 35 KB   PDF icon
16- بخشنامه شماره مب/ 886 مورخ 09/07/1381 ; اصلاح ماده 7 آيين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات‌اجرايي آن با تجديدنظر در سقف فردي تسهيلات اعطايي - 43 KB   PDF icon
17- بخشنامه شماره مب/ 999 مورخ 28/07/1381 ; نرخ سود تسهيلات اعطايي در بخش ساختمان ( پيرو بخشنامه هاي شماره مب/ 243 مورخ 27/03/1380 و شماره مب /678 مورخ 05/06/1381 ) - 31 KB   PDF icon
18- بخشنامه شماره مب/ 1040 مورخ 06/08/1381 ; تسهيلات اعطايي جهت خريد کالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل و افزايش مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي بابت خريد کاميون -تاکسي و ... - 67 KB   PDF icon
19- بخشنامه شماره مب/ 1065 مورخ 08/08/1381 ; تعيين مهلت براي تهيه مقدمات و نرم‌افزارهاي لازم جهت اجراي بخشنامه محاسبه سود سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار بصورت روز شمار تا پايان آذر ماه 1381 ( پيرو بخشنامه شماره مب/ 674 مورخ 05/06/1381 ) - 63 KB   PDF icon
20- بخشنامه شماره مب/ 1120 مورخ 19/08/1381 ; پيش نويس دستورالعمل تسعير حساب‌هاي ارزي - 78 KB   PDF icon
21- بخشنامه شماره مب/ 1130 مورخ 21/08/1381 ; ابلاغ بند 7 صورتجلسه 987 شوراي پول و اعتبار در خصوص نحوه اجراي يکسان سازي نرخ ارز - 32 KB   PDF icon
22- بخشنامه شماره مب/ 1167 مورخ 25/08/1381 ; ابلاغ تصميمات متخذه در بيست و هشتمين جلسه کميته سياستگذاري و نظارت بر بانک‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي - 38 KB   PDF icon
23- بخشنامه شماره مب/ 1211 مورخ 29/08/1381 ; تعيين نرخ سود تسهيلات جعاله تعمير مسکن - 34 KB   PDF icon
24- بخشنامه شماره مب/ 1221 مورخ 03/09/1381 ; پيش نويس تجديد نظر در آيين نامه اعطاي تسهيلات اعتباري به بخش صادرات - 36 KB   PDF icon
25- بخشنامه شماره مب/ 1251 مورخ 05/09/1381 ; لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزي براي اعطاي تسهيلات به شرکت‌هاي دولتي مندرج در تبصره 3 بودجه سال 1381 - 35 KB   PDF icon
26- بخشنامه شماره مب/ 1284 مورخ 12/09/1381 ; لزوم ارسال گزارش ماهيانه وضعيت باز ارزي تا پانزدهم ماه بعد به اداره نظارت بر موقعيت مالي بانک‌ها - 37 KB   PDF icon
27- بخشنامه شماره مب/ 1313 مورخ 18/09/1381 ; اصلاح بخشنامه هاي مربوط به توديع 60٪ مبلغ ريالي پيش دريافت از مشتريان بابت گشايش اعتبارات اسنادي - 36 KB   PDF icon
28- بخشنامه شماره مب/ 1314 مورخ 18/09/1381 ; منظور نمودن اعتبارات اسنادي فاينانس و مدت دار که وجه آنها توسط بانک پرداخت شده است در سقف فردي تسهيلات - 35 KB   PDF icon
29- بخشنامه شماره مب/ 1377 مورخ 28/09/1381 ; نرخ سود تسهيلات اعطايي در بخش مسکن در موارد خاص ( پيرو بخشنامه شماره مب/678 مورخ 05/06/1381 ) - 41 KB   PDF icon
30- بخشنامه شماره مب/ 1467 مورخ 10/10/1381 ; اعلام سقف تسهيلات اعطايي پروژه هاي مجتمع سازي - 33 KB   PDF icon
31- بخشنامه شماره مب/ 1544 مورخ 21/10/1381 ; مصاديق کالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل ( پيرو بخشنامه شماره مب/1040مورخ 06/08/1381 ) - 40 KB   PDF icon
32- بخشنامه شماره مب/ 1647 مورخ 02/11/1381 ; تاسيس شرکت رتبه بندي با مشارکت بانک مرکزي و سيستم بانکي - 55 KB   PDF icon
33- بخشنامه شماره مب/ 1727 مورخ 13/11/1381 ; پيش نويس دستورالعمل اجرائي چگونگي محاسبه حق الوکاله بکارگيري سپرده ها و تعيين سود قطعي سپرده گذاران - 152 KB   PDF icon
34- بخشنامه شماره ه/ 2924 مورخ 23/08/1381 ; ارسال پيش نويس مجموعه مقررات احتياطي تحت عنوان سرمايه پايه و کفايت سرمايه - 130 KB   PDF icon
35- بخشنامه شماره ه/ 3890 مورخ 07/11/1381 ; پيش نويس مقررات مربوط به تسهيلات کلان و تسهيلات به ارکان بانک ها و موسسات اعتباري و ساير اشخاص مرتبط - 73 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   25,332