1383

1 - بخشنامه شماره مب/ 29 مورخ 18/01/1383 ; اصلاح بخشنامه تسهيلات و تعهدات کلان ( پيرو بخشنامه شماره مب/1968 مورخ 29/11/1382 ) - 32 KB   PDF icon
2 - بخشنامه شماره مب/ 48 مورخ 19/01/1383 ; نحوه افتتاح حساب توسط افراد نيکوکار و واريز سود سپرده به حساب‌هاي سازمان بهزيستي کشور - 39 KB   PDF icon
3 - بخشنامه شماره مب/ 171 مورخ 09/02/1383 ; توديع سپرده قانوني توسط شعب بانک هاي مستقر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 337 KB   PDF icon
4 - بخشنامه شماره مب/ 182 مورخ 13/02/1383 ; اعلام رويه بانک‌ها در خصوص نحوه استرداد وثايق دريافتي از مضمون عنه - 35 KB   PDF icon
5 - بخشنامه شماره مب/ 219 مورخ 19/02/1383 ; تعيين ضريب ريسک تسهيلات اعطايي که بر اساس تبصره هاي مختلف بودجه مورد تضمين صريح دولت قرار گرفته است - 32 KB   PDF icon
6 - بخشنامه شماره مب/ 224 مورخ 19/02/1383 ; درخواست تکميل فرم‌هاي مربوط به IFSB - 33 KB   PDF icon
7 - بخشنامه شماره مب/ 294 مورخ 02/03/1383 ; نرخ انتظامي ارزهاي عمده جهت ثبت اقلام ارزي زيرخط دارايي‌ها و بدهي‌ها - 33 KB   PDF icon
8 - بخشنامه شماره مب/ 320 مورخ 09/03/1383 ; نرخ سود تسهيلات اعطايي و سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانک‌هاي دولتي در سال 1383 - 36 KB   PDF icon
9 - بخشنامه شماره مب/ 387 مورخ 23/03/1383 ; سهم نسبي بخش هاي مختلف اقتصادي از افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانک ها به بخش غير دولتي در سال 1383 - 41 KB   PDF icon
10 - بخشنامه شماره مب/ 404 مورخ 26/03/1383 ; تاکيد بر حفظ منابع بانکها و منابع سپرده‌گذاران در قبال ريسک عدم بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي - 627 KB   PDF icon
11 - بخشنامه شماره مب/ 507 مورخ 13/04/1383 ; درخواست از بانک ها مبني بر اعلام روش محاسبه ذخيره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول - 33 KB   PDF icon
212 - بخشنامه شماره مب/ 547 مورخ 17/04/1383 ; تاکيد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به کاهش اختلاس‌ و سوء استفاده‌ در بانک‌ها - 32 KB   PDF icon
13 - بخشنامه شماره مب/ 549 مورخ 17/04/1383 ; نرخ انتظامي ارزهاي عمده جهت ثبت اقلام ارزي زير خط دارايي‌ها و بدهي‌ها - 34 KB   PDF icon
14 - بخشنامه شماره مب/ 555 مورخ 18/04/1383 ; اصلاح بخشنامه سهم نسبي بخش هاي مختلف اقتصادي از افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانک ها به بخش غير دولتي ( پيرو بخشنامه شماره مب /387 مورخ 23/3/1383 ) - 31 KB   PDF icon
15 - بخشنامه شماره مب/ 556 مورخ 18/04/1383 ; تصويب طرح هاي ارائه شده از سوي واحدهاي مختلف بانک ها توسط هيات مديره آن بانک پيش از ارسال آن به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران - 35 KB   PDF icon
16 - بخشنامه شماره مب/ 593 مورخ 27/04/1383 ; نحوه دريافت کارمزد قرض الحسنه اعطايي بانک ها و چگونگي اعطاي تسهيلات قرض الحسنه از محل وجوه اداره شده - 37 KB   PDF icon
17 - بخشنامه شماره مب/ 653 مورخ 06/05/1383 ; ابلاغ مصوبه سي و ششمين جلسه کميته سياست‌گذاري نظارت بر بانک‌ها در مناطق آزاد تجاري- صنعتي درخصوص ماده 52 از دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق مذکور - 36 KB   PDF icon
18 - بخشنامه شماره مب/ 654 مورخ 06/05/1383 ; ضوابط مورد نياز جهت اعطاي مجوز عمليات ارزي موضوع ماده 40 دستورالعمل اجرايي عمليات پولي وبانکي در مناطق آزاد - 45 KB   PDF icon
19 - بخشنامه شماره مب/ 692 مورخ 17/05/1383 ; ابلاغ بخشي ازمصوبه سي و ششمين جلسه کميته سياست‌گذاري نظارت بر بانک‌ها در مناطق آزاد در خصوص تسعير دارايي‌ها وبدهي‌هاي ارزي - 41 KB   PDF icon
20 - بخشنامه شماره مب/ 765 مورخ 25/05/1383 ; اطلاع رساني بانک‌ها به مشتريان خود در خصوص حداقل مانده انواع سپرده هاي بانکي - 35 KB   PDF icon
21 - بخشنامه شماره مب/ 827 مورخ 04/06/1383 ; نرخ سپرده قانوني 17 درصدي براي انواع سپرده‌هاي بانکي (اعم از ديداري، مدت‌دار، پيش‌دريافت‌ها و غيره) - 35 KB   PDF icon
22 - بخشنامه شماره مب/ 847 مورخ 07/06/1383 ; نرخ حق الوکاله بکارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار نزد بانک‌هاي غيردولتي - 36 KB   PDF icon
23 - بخشنامه شماره مب/ 871 مورخ 14/06/1383 ; تاييد صلاحيت روساي شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري و روساي دفاتر نمايندگي بانک‌ها در مناطق آزاد تجاري- صنعتي - 51 KB   PDF icon
24 - بخشنامه شماره مب/ 914 مورخ 19/06/1383 ; نحوه دريافت کارمزد قرض الحسنه اعطايي بانک‌ها ( پيرو بخشنامه شماره مب /593 مورخ 27/4/1383 ) - 34 KB   PDF icon
25 - بخشنامه شماره مب/ 926 مورخ 22/06/1383 ; سقف تسهيلات پرداختي به گروه صنعتي ايران خودرو - 32 KB   PDF icon
26 - بخشنامه شماره مب/ 968 مورخ 30/06/1383 ; اقدامات موثر براي مديريت و نظارت بر ريسک عملياتي ( ترجمة اثري از کميتة نظارت بانکي بال ) - 303 KB   PDF icon
27 - بخشنامه شماره مب/ 969 مورخ 30/06/1383 ; روش پيشنهادي جديد در خصوص محاسبه سود تسهيلات در عقود فروش اقساطي و اجاره بشرط تمليک - 98 KB   PDF icon
28 - بخشنامه شماره مب/ 1003 مورخ 04/07/1383 ; چگونگي پرداخت تسهيلات تکليفي - تبصره اي توسط شعب بانک‌ها در مناطق آزاد تجاري- صنعتي - 33 KB   PDF icon
29 - بخشنامه شماره مب/ 1101 مورخ 25/07/1383 ; ممنوعيت اعطاي تسهيلات بابت خريد سهام - 34 KB   PDF icon
30 - بخشنامه شماره مب/ 1146 مورخ 30/07/1383 ; اصلاح بخشنامه سهم نسبي بخش‌هاي مختلف اقتصادي از افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانک‌ها به بخش غير دولتي (پيرو بخشنامه‌هاي شماره مب /387 مورخ 23/3/1383 و شماره مب /555 مورخ 18/4/1383) - 34 KB   PDF icon
31 - بخشنامه شماره مب/ 1238 مورخ 16/08/1383 ; دستورالعمل اعطاي تسهيلات به خريداران کالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل کشور - 33 KB   PDF icon
32 - بخشنامه شماره مب/ 1240 مورخ 16/08/1383 ; افزايش سقف تسهيلات جعاله به منظور مرمت و بازسازي واحدهاي واجد ارزش‌هاي ملي، فرهنگي ومعماري - 36 KB   PDF icon
33 - بخشنامه شماره مب/ 1249 مورخ 17/08/1383 ; تغيير ماده 10 و تبصره 1 دستورالعمل اجرايي مشارکت مدني - 34 KB   PDF icon
34 - بخشنامه شماره مب/ 1450 مورخ 14/09/1383 ; حذف قيد"نوساز دست اول" از دستورالعمل اجرايي فروش اقساطي - 33 KB   PDF icon
35 - بخشنامه شماره مب/ 1469 مورخ 15/09/1383 ; افزايش سقف تسهيلات جعاله به منظور مرمت و بازسازي واحدهاي واجد ارزش‌هاي ملي، فرهنگي ومعماري ( پيرو بخشنامه مب /1240 مورخ 16/8/1383 ) - 32 KB   PDF icon
36 - بخشنامه شماره مب/ 1733 مورخ 26/10/1383 ; درخواست اعلام مشخصات بانک‌ها و موسسات اعتباري مجاز - 35 KB   PDF icon
37 - بخشنامه شماره مب/ 1757 مورخ 28/10/1383 ; ابلاغ مصاديق تاسيسات و واحدهاي مشمول تعريف قانون ايرانگردي و جهانگردي ( پيرو بخشنامه شماره نب/ 7485 مورخ 1/10/1375 ) - 35 KB   PDF icon
38 - بخشنامه شماره مب/ 1792 مورخ 03/11/1383 ; اصول نظارت تطبيقي ( ترجمة اثري از کميتة نظارت بانکي بال ) - 168 KB   PDF icon
39 - بخشنامه شماره مب/ 1970 مورخ 26/11/1383 ; رفع ابهام از بخش تجاري مندرج در قانون اصلاح تبصره (1)اصلاحي بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي در آمدهاي دولت - 37 KB   PDF icon
40 - بخشنامه شماره مب/ 2154 مورخ 26/12/1383 ; اصلاح قسمت "ب" آيين نامه اجرايي گشايش اعتبارات اسنادي اتکايي (Back to Back) و تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي صادراتي ( پيرو بخشنامه شماره مب /2098 مورخ 25/12/1382 ) - 211 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   26,264