1390

1 - بخشنامه شماره 9601/90 مورخ 21/01/1390 ; امکان افتتاح حساب‌ سپرده قرض‌الحسنه جاري با قابليت برداشت از طريق کارت‌هاي الکترونيکي و بدون اعطاي دسته چک - 99 KB   PDF icon
2 - بخشنامه شماره 9703/90 مورخ 22/01/1390 ; ابلاغ نامه سازمان بازرسي کل کشور درخصوص ايرادات و نواقص مربوط به اعطاي تسهيلات در قالب عقد مضاربه و تاکيد بر اجراي صحيح عقد مضاربه توسط بانکهاي کشور - 105 KB   PDF icon
3 - بخشنامه شماره 10456/90 مورخ 22/01/1390 ; لزوم احتساب سود براي روز اول سپرده گذاري - 93 KB   PDF icon
4 - بخشنامه شماره 12002/90 مورخ 23/01/1390 ; ساز و کار مربوط به برداشت مبلغ جريمه از حساب بانک متخلف در اجراي حدود مقرر در آيين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط - 125 KB   PDF icon
5 - بخشنامه شماره 13853/90 مورخ 25/01/1390 ; ابلاغ آيين نامه اجرايي نحوه تاسيس، فعاليت ، نظارت و تعطيلي شعب بانکهاي ايراني در خارج از کشور - 161 KB   PDF icon
6 - بخشنامه شماره 19773/90 مورخ 31/01/1390 ; ابلاغ تصویب‌نامه شماره 3874/ت46115ک مورخ 14/1/1390 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی درخصوص آیین‌نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) (منسوخ) - 96 KB   PDF icon
7 - بخشنامه شماره 22736/90 مورخ 04/02/1390 ; اصول 18 گانه براي اثربخشي نظام بيمه سپرده‌ها - 668 KB   PDF icon
8 - بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/02/1390 ; ابلاغ دستورالعمل‌هاي مبارزه با با پولشويي در موسسات اعتباري - 1018 KB   PDF icon
9 - بخشنامه شماره 43463/90 مورخ 28/02/1390 ; ابلاغ ضوابط مؤسسات حسابرسي منتخب بانک مرکزي - 237 KB   PDF icon
10- بخشنامه شماره 56920/90 مورخ 11/03/1390 ; نحوه تسهيم نمودن کليه مبالغ پرداختي توسط مشتريان بعد از سررسيد در ارتباط با بدهي آنان ناشي از اخذ تسهيلات ، وام قرض‌الحسنه و خدمات بانکي دريافت شده نظير گشايش اعتبار اسنادي و صدور ضمانت نامه - 102 KB   PDF icon
11- بخشنامه شماره 58881/90 مورخ 17/03/1390 ; ابلاغ دستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز ( ريالي-ارزي) - (ويرايش‌شده طي بخشنامه شماره 341832/95 مورخ 28/10/1395) - 197 KB   PDF icon
12- بخشنامه شماره 61674/90 مورخ 21/03/1390 ; اصلاحيه بند "چ" ماده (1) آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباري ( ريالي و ارزي) موضوع تصويب نامه شماره 153965/ت41498هـ مورخ 3/8/1388 (منسوخ) - 108 KB   PDF icon
13- بخشنامه شماره 62690/90 مورخ 22/03/1390 ; ابلاغ دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موسسات اعتباري - 180 KB   PDF icon
14- بخشنامه شماره 84279/90 مورخ 14/04/1390 ; اصلاح دستورالعمل اجرائي نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب بانک‌هاي خارجي در ايران - 239 KB   PDF icon
15- بخشنامه شماره 87928/90 مورخ 18/04/1390 ; تاکيد به رعايت سقف تملک سهام بانکها و موسسات اعتباري غيردولتي مطابق با ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي - 97 KB   PDF icon
16- بخشنامه شماره 114860/90 مورخ 17/05/1390 ; ابلاغ تصويب‌نامه شماره 23675/ت40658/ﻫ مورخ 5/2/1390 هيأت محترم وزيران در رابطه با تبصره (8) ماده (1) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجرا طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارايي بانک‌ها - 368 KB   PDF icon
17- بخشنامه شماره 116832/90 مورخ 19/05/1390 ; ابلاغ تصويب‌نامه شماره 98297/ت46738ﻫ مورخ 12/05/1390 هيأت محترم وزيران در رابطه با الحاق بخش‌هاي 14 ، 15 و 16 (عقود استصناع، مرابحه و خريد دين) به آئين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا ( بهره ) - 184 KB   PDF icon
18- بخشنامه شماره 137593/90 مورخ 15/06/1390 ; ابلاغ دستورالعمل احراز و سلب صلاحيت حرفه‌اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري (منسوخ) - 226 KB   PDF icon
19- بخشنامه شماره 141696/90 مورخ 20/06/1390 ; ابلاغ دستورالعمل‌هاي اجرايي عقود سه‌گانه استصناع، مرابحه و خريد دين، مصوب يکهزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 25/05/1390 شوراي محترم پول و اعتبار - 1.49 MB   PDF icon
20- بخشنامه شماره 141763/90 مورخ 20/06/1390 ; ابلاغ دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه، مصوب سي و يکمين و چهل و يکمين جلسات مورخ 09/05/1390و 16/06/1390کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (منسوخ) - 825 KB   PDF icon
21- بخشنامه شماره 143561/90 مورخ 21/06/1390 ; الزام بانکها به مجزا کردن عمليات قرض‌الحسنه درچارچوب دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موسسات اعتباري - 92 KB   PDF icon
22- بخشنامه شماره 146405/90 مورخ 24/06/1390 ; ابلاغ آيين‌نامه اجرايي نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت و انحلال بانک‌هاي فرعي در خارج از کشور- مصوب يکهزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 25/5/1390 شوراي پول و اعتبار - 170 KB   PDF icon
23- بخشنامه شماره 146410/90 مورخ 24/06/1390 ; ابلاغ مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک‌ها- مصوب یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 25/5/1390 شورای پول و اعتبار - 114 KB   PDF icon
24- بخشنامه شماره 150919/90 مورخ 30/06/1390 ; ابلاغ دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان براي کارکنان دولت و کارگران ، مصوب چهل و يکمين جلسه مورخ 16/06/1390 کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (منسوخ) - 969 KB   PDF icon
25- بخشنامه شماره 154172/90 مورخ 04/07/1390 ; ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهيلات سنديکايي - 3.74 MB   PDF icon
26- بخشنامه شماره 170994/90 مورخ 23/07/1390 ; ابلاغ موضوع ممنوعيت تصدي همزمان پست مديرعامل و رياست هيأت مديره توسط يک نفر در بانک‌هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي - 90 KB   PDF icon
27- بخشنامه شماره 171317/90 مورخ 23/07/1390 ; ابلاغ ممنوعيت اعطاي جوايز به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري - 83 KB   PDF icon
28- بخشنامه شماره 173029/90 مورخ 25/7/1390؛ لزوم توقف کلیه حساب های فاقد شماره یا شناسه ملی از تاریخ 26/5/1390 - 111 KB   PDF icon
29- بخشنامه شماره 181187/90 مورخ 03/08/1390 ; الزام بانکها و موسسات اعتباري به اعطاي تسهيلات زير 100 ميليون ريال فقط با يک ضامن معتبر - 89 KB   PDF icon
30- بخشنامه شماره 181220/90 مورخ 03/08/1390 ; ابلاغ شرح بند 2 از یکهزار و یکصد و سی‌امین صورت‌جلسه مورخ 26/7/1390 شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی (منسوخ) - 86 KB   PDF icon
31- بخشنامه شماره 181347/90 مورخ 03/08/1390 ; ابلاغ مصوبه مورخ 26/07/1390 شوراي پول و اعتبار درخصوص ممنوعيت اعطاي تسهيلات توسط تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در غير از محدوده فعاليت يا محل ثبت آنها - 142 KB   PDF icon
32- بخشنامه شماره 184418/90 مورخ 07/08/1390 ; ابلاغ بند (26) از قانون بودجه سال 1390 کل کشور - 89 KB   PDF icon
33- بخشنامه شماره 190959/90 مورخ 14/8/1390؛ اشخاص(حقیقی، حقوقی) مشمول بخشنامه 173029/90 مورخ 25/7/1390 - 116 KB   PDF icon
34- بخشنامه شماره 192201/90 مورخ 15/08/1390 ; الزام بانکها به ارائه گزارش عملکرد ماهانه کارت اعتباري ميزان به بانک مرکزي و دبيرخانه شوراي عالي اشتغال (منسوخ) - 89 KB   PDF icon
35- بخشنامه شماره 206687/90 مورخ 03/09/1390 ; ممنوعیت دریافت حق بیمه و مالیات از تسهیلات از مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری - 112 KB   PDF icon
36- بخشنامه شماره 221158/90 مورخ 20/09/1390 ; ملغي شدن بخشنامه شماره نب/5696 مورخ 11/12/1381 درخصوص عدم اخذ گواهي‌هاي مقرر در تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد اعطاي تسهيلات جهت احداث و تکميل واحدهاي مسکوني ، اداري و تجاري به اشخاص حقيقي - 738 KB   PDF icon
37- بخشنامه شماره 235003/90 مورخ 04/10/1390 ; ابلاغ دستورالعمل ساماندهي تبليغات قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک قرض‌الحسنه/صندوق قرض‌الحسنه موسسات اعتباري - 128 KB   PDF icon
38- بخشنامه شماره 235275/90 مورخ 04/10/1390 ; امکان اعطای فرش دستباف‌ايراني به عنوان جايزه سپرده‌هاي قرض‌الحسنه - 93 KB   PDF icon
39- بخشنامه شماره 247151/90 مورخ 15/10/1390 ; ابلاغ حداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه براي سال جاري، موضوع ماده (13) دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه - 90 KB   PDF icon
40- بخشنامه شماره 260818/90 مورخ 01/11/1390 ; ابلاغ بند 2 از یکهزار و یکصد و سی‌ و چهارمین صورت‌جلسه مورخ 20/10/1390 شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی (منسوخ) - 155 KB   PDF icon
41- بخشنامه شماره 262335/90 مورخ 05/11/1390 ; ابلاغ مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي مصوب يک‌هزار و يک‌صد و سي و پنجمين جلسه مورخ 27/10/1390 شوراي پول و اعتبار - 163 KB   PDF icon
42- بخشنامه شماره 262713/90 مورخ 05/11/1390 ; ابلاغ سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور، مصوب یکهزار و یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ 20/10/1390 - 316 KB   PDF icon
43- بخشنامه شماره 263088/90 مورخ 05/11/1390 ; ابلاغ بند (3) از یک‌هزار و یک‌صد و سی و پنجمین صورتجلسه مورخ 27/10/1390 شورای پول و اعتبار مبني بر محاسبه خالص ماليات بر ارزش افزوده در اعطاي تسهيلات مضاربه به بهاي تمام شده کالاي خريداري شده و تلقي کردن آن به عنوان هزينه قابل قبول - 110 KB   PDF icon
44- بخشنامه شماره 265754/90 مورخ 09/11/1390 ; امکان قبول حساب يارانه اشخاص به عنوان بخشي از وثايق قابل قبول در تسهيلات اعطايي زير 100 ميليون ريال - 88 KB   PDF icon
45- بخشنامه شماره 275596/90 مورخ 18/11/1390 ; ابلاغ مصوبه شماره 42956/ت28493 ﻫ مورخ 11/8/1382 هيأت محترم وزيران در خصوص فرم‌هاي متحد‌الشکل براي صدور ضمانت‌نامه‌هاي شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، پيش‌پرداخت و استرداد حسن انجام کار، جهت تضمين معاملات دولتي (منسوخ) - 1021 KB   PDF icon
46- بخشنامه شماره 280562/90 مورخ 23/11/1390 ; ابلاغ یکسان شدن نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در مناطق آزاد و سرزمین اصلی - 91 KB   PDF icon
47- بخشنامه شماره 288789/90 مورخ 01/12/1390 ; ابلاغ مصوبه يک‌هزار و يک‌صد و سي و سومين جلسه مورخ 6/10/1390 شوراي پول و اعتار درخصوص اصلاح مفاد مواد (2)، (3) و (4) از شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه - 170 KB   PDF icon
48- بخشنامه شماره 288800/90 مورخ 01/12/1390 ; ابلاغ بخشنامه اصلاح شده آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از سوی بانک‌ها که در آن یک بند در خصوص ضمانت نامه اعتباری ( ارزی- ریالی) صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان وثیقه صدور ضمانت نامه بانکی اضافه شده است - 314 KB   PDF icon
49- بخشنامه شماره 295677/90 مورخ 08/12/1390 ; ابلاغ نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده - 97 KB   PDF icon
50- بخشنامه شماره 298238/90 مورخ 10/12/1390 ; ابلاغ دستورالعمل حسابداري عقد مرابحه - 1.18 MB   PDF icon
51- بخشنامه شماره 300228/90 مورخ 11/12/1390 ; تفويض استفاده از اختيارات موضوع بند (11) ماده (14) قانون پولي و بانکي کشور به رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران - 110 KB   PDF icon
52- بخشنامه شماره 302557/90 مورخ 14/12/1390 ; ممنوعيت اعطاي هرگونه تسهيلات (اعم از ارزي و ريالي) توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به صرافي‌ها در رابطه با خريد و فروش ارز و مسکوکات طلا - 88 KB   PDF icon
53- بخشنامه شماره 302950/90 مورخ 14/12/1390 ; تفسیر ماده (8) الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی - 113 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   77,246