ترجمه اسنادی در زمینه مبارزه با پولشویی

اصول 25 گانه برای نظارت بانکی موثر(سپتامبر 1997) - 604 KB   PDF icon
اصول 25 گانه برای نظارت بانکی موثر(اکتبر 2006) - 202 KB   PDF icon
متدولوژی اصول 25 گانه نظارت بانکی موثر(اکتبر 1999) - 502 KB   PDF icon
مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتری - 179 KB   PDF icon
شناسایی کافی مشتری از سوی بانک ها - 372 KB   PDF icon
راهنمای کلی افتتاح حساب و تعیین هویت مشتری(پیوست سند شناسایی کافی مشتری از سوی بانک ها) - 150 KB   PDF icon
پیشگیری از سوء استفاده عوامل جنایتکار از نظام بانکی جهت پولشویی - 110 KB   PDF icon
چارچوبی برای نظام های کنترل داخلی در واحد های بانکی - 371 KB   PDF icon
بهبود شفافیت در بانک - 421 KB   PDF icon
بانک های پوسته ای و دفاتر اجاره ای - 195 KB   PDF icon
شناسایی کافی‌‌‌ و شفافیت در پیام‌های پرداخت پوششی مربوط به نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی وجوه - 295 KB   PDF icon
ترجمه کتاب "استانداردهاي بين‌المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم"  
مديريت موثر ريسک‌هاي مرتبط با پولشويي و تامين مالي تروريسم  
تعداد بازديدها:   21,184