بازدید رییس کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی از شیرخوارگاه آمنه
 
تعداد بازديدها:   2,354