سخنرانی دکتر مسعود احمد رییس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول- سالن الزهرا(س)-1393/5/14
 
تعداد بازديدها:   2,200