مصاحبه مطبوعاتی و راديو تلويزيونی جناب آقای مهندس مهرانی معاون محترم فن آوريهای نوين بانك مركزی ج ا ا پيرامون بانكداری الكترونيك

مصاحبه مطبوعاتی و راديو تلويزيونی جناب آقای مهندس مهرانی معاون محترم فن آوريهای نوين بانك مركزی ج ا ا پيرامون بانكداری الكترونيك به عنوان اولويت اول در برنامه اصلاح نظام خدمات پولی، بانكی در بسته سياستی _نظارتی بانك مركزی ج ا ا

تاريخ: 7/2/1387

عکاس: ساسان حقانی

تعداد بازديدها:   8,501