جلسه هم انديشی پيرامون بسته سياستی _نظارتی با سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارايی

جلسه هم انديشی رئيس كل محترم بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران با سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارايی، مدير كل دادگستری استان نهران و مديران عامل بانكهای دولتی و خصوصی پيرامون بسته سياستی _نظارتی

عکاس: مسعود اسکندری

تاريخ: 1387/02/11

تعداد بازديدها:   8,060