برگزاری اجلاس كارگاه آموزشی IFSB در محل بانك مركزی ج.ا .ا و نمايندگان شبكه بانكی كشور 16 لغايت 18 ارديبهشت 1387

گزارش تصويری از برگزاری اجلاس كارگاه آموزشی IFSB در محل بانك مركزی ج.ا .ا و نمايندگان شبكه بانكی كشور 16 لغايت 18 ارديبهشت 1387

تعداد بازديدها:   7,992