بازديد نمايندگان كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سازمان توليد اسكناس و مسكوك

گزارش تصويری بازديد نمايندگان كميسيون  اقتصادی مجلس شورای اسلامی  از سازمان توليد اسكناس و مسكوك

تاريخ: 24/2/1387

تعداد بازديدها:   9,466