دومين همايش ملی روابط عمومی دستگاههای اجرايی

گزارش تصويری دومين همايش ملی روابط عمومی دستگاههای اجرايی و سخنرانی جناب آقای دكتر مظاهری مقام محترم رياست كل بانك مركزی ج . ا.ا روز شنبه مورخ 28/2/1387

تعداد بازديدها:   7,430