پنجمين جلسه انديشمندان اقتصادی با حضور حضرت آيت ا... حائری شيرازی

گزارش تصويری پنجمين جلسه انديشمندان اقتصادی با حضور حضرت آيت ا... حائری شيرازی نماينده محترم ولی فقيه و امام جمعه شيراز  روز 1387/2/31 در بانك مركزی ج. ا. ا

تعداد بازديدها:   8,054