گزارش تصويری افتتاح بانك تجارتی-ايران و اروپا با حضور مقام محترم رياست كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران

گزارش تصويري افتتاح بانك تجارتي – ايران و اروپا با حضور مقام محترم رياست كل بانك مركزي ج. ا.ا تاريخ 8/3/1387

تعداد بازديدها:   8,373