جلسه مطبوعاتي رياست كل بانك مركزي و معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان اسناد و املاك كشور

گزارش تصويری جلسه مطبوعاتی رياست كل بانك مركزی و معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان اسناد و املاك كشور در زمينه آغاز ارائه خدمات بانكی الكترونيكی در كليه دفاتر اسناد رسمی تاريخ 1387/03/27 

تعداد بازديدها:   7,744