كارگاه آموزشی آشنايی با محيط زيست و اثرات آن بر اقتصاد

گزارش تصويری از كارگاه آموزشی آشنايی با محيط زيست و اثرات آن بر اقتصاد - اداره آموزش و مطالعات نيروی انسانی روزهای شنبه و يكشنبه مورخ 25 و 26 خرداد 1387

تعداد بازديدها:   8,449