مراسم توديع جناب آقای دكتر طهماسب مظاهری و معارفه جناب آقای دكتر محمود بهمنی

مراسم توديع جناب آقای دكتر طهماسب مظاهری رئيس كل سابق بانك مركزی و معارفه جناب آقای دكتر محمود بهمنی رئيس كل محترم بانك در حضور جناب آقای دكتر محمود احمدی نژاد رئيس جمهور محترم و آقای دكتر داودی معاون اول رئيس جمهور و ديگر مقامات - 15 مهر 1387

تعداد بازديدها:   10,415