شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک دهک های هزینه ایتعداد بازديدها:   11,934