شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي قابل تجارت و غير قابل تجارتتعداد بازديدها:   507,782