متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراکي در تهرانتعداد بازديدها:   354,279