همايش "سياست‌هاي پولي، چالش‌هاي بانکداري و توليد"-18 دی 1392،موسسه عالی بانکداری ایران 
تعداد بازديدها:   2,629