دكتر اكبر كميجاني، قائم مقام

دكتر اكبر كميجاني، قائم مقام

 دكتر اكبر كميجاني

 • استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران از۱۳۶۳
 • پست الكترونيكي: Komijani@ut.ac.ir


سوابق اجرايي:

 • عضو هيات مديره بانك خاورميانه  - از آبان ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
 • معاون اقتصادي بانك مركزي ج.ا.ا ايران - ازخرداد۱۳۷۷ تا آبان ۱۳۸۶
 • معاون پژوهشي دانشكده اقتصاد - ازآبان ۱۳۸۶
 • عضو شوراي بررسيهاي اقتصادي رياست ج.ا.ا- (آيت ا... هاشمي رفسنجاني)۷۶-۱۳۷۴
 • مشاور اقتصادي معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي- ۱۳۷۶-۱۳۶۹
 • عضو هيات مميزه دانشگاه تهران- ۱۳۷۷-۱۳۷۴
 • عضو شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده اقتصاد- از۱۳۷۴
 • عضو شوراي پژوهشي دانشگاه تهران- ازآبان ۱۳۸۶


سوابق تحصيلي:

 • دكتري اقتصاد  ۱۹۸۴- دانشگاه ويسكانسين – ميلواكي (آمريكا)
 • تخصص : "اقتصاد پولي" ، "اقتصاد كلان" ، "اقتصاد بين الملل"
 • کارشناسي ارشد  ۱۹۷۹ – دانشگاه ويسكانسين – ميلواكي (آمريكا) تخصص: "اقتصاد پولي"
 • كارشناسي – تعاون  – دانشگاه تهران


سوابق آموزشي:

 • دروس تدريس شده درمقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري:
 • اقتصاد خرد (كارشناسي)
 • اقتصاد كلان( كارشناسي)
 • اقتصاد پول (كارشناسي ارشد)
 • اقتصاد كلان ۱ و ۲ (كارشناسي ارشد)
 • اقتصاد كلان پيشرفته ۱ و ۲ (دكتري)


سوابق پژوهشي :

 • تعداد ۱۵۰ مقاله چاپ شده در مجلات علمي – پژوهشي
 • ارائه تعداد ۴۰ مقاله درهمايش ها و كنفرانس هاي داخلي و خارجي
 • انجام ۳۰ پروژه تحقيقاتي در مباحث اقتصاد كلان
 • تاليف ۱۵ كتاب برآمده از پروژه هاي تحقيقاتي
 • ترجمه ۳ كتاب در زمينه هاي اقتصاد خرد و اقتصاد كلان
 • راهنمايي بيش از ۱۲۰ پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري در دانشگاه هاي تهران، تربيت مدرس، مفيد (قم )، امام صادق (ع)، دانشگاه آزاد اسلامي – واحد علوم تحقيقات تهران
 • سردبير مجله علمي – پژوهشي نامه اقتصادی دانشگاه مفید (فصلنامه مطالعات و سیاست های اقتصادی) ازسال ۱۳۷۶ تاكنون
   
تعداد بازديدها:   25,067