جلسه بررسی و هم انديشی پيرامون بسته سياستي-نظارتی بانك مركزی

جلسه بررسی و هم انديشی معاونين؛ مديران و كارشناسان بخش های اقتصادی ونظارتی با رئيس كل؛ پيرامون بسته سياستي-نظارتی بانك مركزی بعداز ظهر روز دوشنبه 2/2/1387

تعداد بازديدها:   8,176