جلسه تبيين بسته سياستی –نظارتی بانك مركزی در اتاق بازرگانی و صنايع ايران

جلسه تبيين بسته سياستی –نظارتی بانك مركزی با حضور جناب آقای دكتر مظاهری رييس كل بانك مركزی در اتاق بازرگانی و صنايع ايران

تاريخ:1387/02/14

تعداد بازديدها:   8,292