رونمايی از ايران چك پانصد هزار ريالی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران

گزارش تصويری رونمايی از ايران چك پانصد هزار ريالی بانك مركزی ج.ا.ا  با حضور جناب آقای دكتر مظاهری مقام محترم رياست كل بانك مركزی در شعبه مرکزی بانك توسعه صادرات ايران

تاريخ: 25/2/1387

تعداد بازديدها:   10,041