بازدید رییس کل بانک مرکزی ترکیه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بازدید رییس کل بانک مرکزی ترکیه - آقای دورموش ایلماز - از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - 4 اسفند 1388

تعداد بازديدها:   9,272