نتایج بررسی دسترسی خانوارها به خدمات مالی در مناطق شهری ایران سال 1387تعداد بازديدها:   42,083