صفحه نخست » آمار و داده‌ها » آمارهای اقتصادی » بررسی بودجه خانوار HES
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

بررسی بودجه خانوار HES

    نتايج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ايران - سال 1380 - 839 KB   PDF icon
    نتايج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ايران - سال 1381 - 2.9 MB   PDF icon
    نتايج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ايران - سال 1382 - 1.83 MB   PDF icon
    نتايج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ايران - سال 1383 - 1.04 MB   PDF icon
    نتايج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ايران - سال 1384 - 1.93 MB   PDF icon
    نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1385 - 1.4 MB   PDF icon
    نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1386 - 1.6 MB   PDF icon
    نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1387 - 1.17 MB   PDF icon
    نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1388 - 2.11 MB   PDF icon
    نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1389 - 1.55 MB   PDF icon
    نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1390 - 1.75 MB   PDF icon
    نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1391 - 9.08 MB   PDF icon
    نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1392 - 8.58 MB   PDF icon
    نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1393 - 6.76 MB   PDF icon
    نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1394 - 5.48 MB   PDF icon