سکه های رایج در بانک های عامل توزیع می شود

بانک مرکزی به منظور تامین مسکوک مورد نیاز هموطنان، سکه های رایج یک هزارریالی، ۲ هزار ریالی و ۵ هزار ريالي  در استان تهران را از طریق شعب منتخب بانک های صادرات، شهر، ملت، اقتصاد نوين و  ملی توزيع می کند.
 
                                            لیست شعب منتخب توزیع کننده سکه های رایج یک هزاریالی، ۲ هزار ریالی و ۵ هزار ریالی

ضمناً اطلاع‌رساني در خصوص نحوه توزيع مسکوک‌رایج در‌ ساير استان‌ها، با هماهنگي ناظران پولي، در شعب منتخب هر استان انجام می‌شود. 
 
تعداد بازديدها:   6,928