صفحه نخست » قوانين و مقررات » قوانين مرجع
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

قوانين مرجع

» قانون پولی و بانکی کشور 274 KB -   PDF icon
» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 1.07 MB -   PDF icon
» قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم 67 KB -   PDF icon
» قانون مبارزه با پول‌شویی 64 KB -   PDF icon
» قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي کشور 289 KB -   PDF icon
» قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی 61 KB -   PDF icon
» قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) 173 KB -   PDF icon
» قانون بودجه سال 1395 کل کشور 937 KB -   PDF icon
» قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها 68 KB -   PDF icon
» قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی 42 KB -   PDF icon
» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 340 KB -   PDF icon
» قانون الحاق دو تبصره به ماده پانزده اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا 48 KB -   PDF icon
» لایحه قانونی اداره امور بانک ها و متمم آن 87 KB -   PDF icon
» قانون منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي متناسب با نرخ بازدهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي 53 KB -   PDF icon
» لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها 35 KB -   PDF icon
» قانون بانکي و پولي کشور (1339) 190 KB -   PDF icon
» قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی 48 KB -   PDF icon
» قانون تجارت 1.08 MB -   PDF icon