بخش مالی و بودجه

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل جداول وضعيت بودجه عمومی دولت، درآمدهای مالياتی دولت و واگذاری و تملک دارايی‌های مالی است.

فروردين - 110 KB   PDF icon
ارديبهشت - 103 KB   PDF icon
خرداد - 103 KB   PDF icon
تير - 367 KB   PDF icon
مرداد - 325 KB   PDF icon
شهريور - 163 KB   PDF icon
مهر - 425 KB   PDF icon
آبان - 423 KB   PDF icon
آذر - 379 KB   PDF icon
دي - 379 KB   PDF icon
بهمن - 384 KB   PDF icon
اسفند - 362 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   165,912