نرخ‌ سود

سال:

تاریخ نرخ بازار بین‌بانکی حداقل نرخ توافق بازخرید نرخ اعتبارگیری قاعده​‌مند نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌​مند
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ %18.54 %19.8 %22 %14
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ %18.42 %19.8 %22 %14
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ %18.49 %19.8 %22 %14
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ %19.24 %19.8 %22 %14
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ %19.6 %19.8 %22 %14
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ %19.58 %19.9 %22 %14
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ %19.56 %19.8 %22 %14
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ %19.57 %19.8 %22 %14
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ %19.76 %19.8 %22 %14
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ %19.82 %19.8 %22 %14


تعداد بازديدها:   21,235