نرخ‌ سود

سال:

تاریخ نرخ بازار بین‌بانکی(%) حداقل نرخ توافق بازخرید(%) نرخ اعتبارگیری قاعده​‌مند(%) نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌​مند(%)
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ 20.48 19.3 22 14
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ 20.5 19.3 22 14
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ 20.85 19.3 22 14
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ 21.11 20.15 22 14
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ 21.08 20.15 22 14
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ 21.04 20.15 22 14
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ 21.05 20.15 22 14
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ 21.06 20.2 22 14
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ 21.09 20.1 22 14
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ 20.94 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ 20.7 19.7 22 14
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ 20.61 19.4 22 14
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ 20.31 19.25 22 14
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ 19.86 19.2 22 14
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ 19.55 19 22 14
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ 19.47 19 22 14
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ 19.35 19 22 14
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ 19.1 - 22 14
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ 18.74 - 22 14
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ 18.5 - 22 14
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ 18.4 - 22 14
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ 18.29 - 22 14
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ 18.4 - 22 14
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ 18.16 - 22 14
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ 18.08 - 22 14
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ 18.17 - 22 14
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ 18.61 - 22 14
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ 18.31 - 22 14
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ 17.95 - 22 14
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ 18.12 - 22 14
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ 18.46 - 22 14
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ 18.54 - 22 14
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ 18.42 - 22 14
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ 18.49 - 22 14
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ 19.24 - 22 14
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ 19.6 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ 19.58 19.9 22 14
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 19.56 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 19.57 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ 19.76 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ 19.82 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ 19.87 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ 19.9 19.8 22 14


تعداد بازديدها:   136,351