قوانين مرجع

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - 2.96 MB   PDF icon
قانون پولی و بانکی کشور (بانضمام آیین‌نامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء اجازه تأسیس بانک در موارد مذکور در ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور) - 480 KB   PDF icon
قانون مبارزه با پول‌شویی - 231 KB   PDF icon
قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (با آخرین اصلاحات) - 92 KB   PDF icon
قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور - 399 KB   PDF icon
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه - 1.5 MB   PDF icon
قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي کشور - 289 KB   PDF icon
قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی - 61 KB   PDF icon
قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) - 178 KB   PDF icon
قانون بودجه سال 1403 کل کشور(بخش اول) - 4.54 MB   PDF icon
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - 55 KB   PDF icon
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - 113 KB   PDF icon
قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز - 44 KB   PDF icon
قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها - 68 KB   PDF icon
قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی - 42 KB   PDF icon
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی - 529 KB   PDF icon
لایحه قانونی اداره امور بانک ها و متمم آن - 87 KB   PDF icon
لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها - 35 KB   PDF icon
قانون منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي متناسب با نرخ بازدهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي - 53 KB   PDF icon
قانون بانکي و پولي کشور (1339) - 190 KB   PDF icon
قانون تجارت - 1.08 MB   PDF icon
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی - 48 KB   PDF icon


تعداد بازديدها:   564,223