توسط اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران منتشر گرديد؛

گزیده اصول کمیته بال (بازل) برای نظارت بانکی موثرتعداد بازديدها:   170,398