اعضای هيأت عامل و معاونين بانک

رئیس کل

   (عضو هيأت عامل)
دکتر علی صالح آبادی

 

قائم مقام

   (عضو هيأت عامل)
دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی

 

دبیر کل

   (عضو هيأت عامل)
دکتر محمد طالبی

 
افشين خانی

معاون ارزی

   (عضو هيأت عامل)
افشين خانی

 

معاون اداری و مالی

   (عضو هيأت عامل)
سعید مستشار

 

معاون اقتصادی

   (عضو هيأت عامل)
دکتر پیمان قربانی

 

معاون حقوقی و امور مجلس

  
 دکتر حسین فهیمی

 

معاون فناوری های نوین

دکتر مهران محرميان

 
دکتر ابوذر سروش

معاون نظارت

دکتر ابوذر سروش

 
دکتر محسن کریمی

معاون بین الملل

دکتر محسن کریمی

 


تعداد بازديدها:   444,224