سکه‌های يادبود سی امين سالگرد انقلاب

مجموعه اول

مجموعه اول: شامل سه قطعه سکه طلای یادبود در اندازه پنج بهار آزادی در سه طرح مختلف که وزن هر قطعه 40.68 گرم طلای با عيار 900 در 1000 (21.6) و قطر هر سکه يادبود 39.8 ميلی‌متر.

مجموعه دوم

مجموعه دوم: شامل سه قطعه سکه طلای یادبود در اندازه دو و نيم بهار آزادی در سه طرح مختلف که وزن هر قطعه 20.34 گرم طلای با عيار 900 در 1000 (21.6) و قطر هر سکه يادبود 29.6 ميلی‌متر.

مجموعه سوم

مجموعه سوم: شامل سه قطعه سکه طلای یادبود در اندازه يک بهار آزادی در سه طرح مختلف که وزن هر قطعه 8.136 گرم طلای با عيار 900 در 1000 (21.6) و قطر هر سکه يادبود 22.2 ميلی‌متر.

مجموعه چهارم

مجموعه چهارم: شامل سه قطعه سکه طلای یادبود در اندازه پنج، دو و نيم و يک بهار آزادی در سه طرح مختلف که وزن سکه پنج بهار 40.68، دو و نيم بهار 20.34 و يک بهار 8.136 گرم طلای با عيار 900 در 1000 (21.6) و قطر هر سکه پنج بهار 39.8، دو و نيم بهار 29.6 و يک بهار 22.2 ميلی‌متر.

مجموعه پنجم

مجموعه پنجم: شامل سه قطعه سکه نقره یادبود در اندازه پنج بهار آزادی در سه طرح مختلف که وزن هر قطعه 24.95 گرم نقره با عيار 999.9 در 1000 (خالص) و قطر هر سکه يادبود 39.8 ميلی‌متر.

مجموعه ششم

مجموعه ششم: شامل سه قطعه سکه نقره یادبود در اندازه دو و نيم بهار آزادی در سه طرح مختلف که وزن هر قطعه 12.50 گرم نقره با عيار 999.9 در 1000 (خالص) و قطر هر سکه يادبود 29.6 ميلی‌متر.

مجموعه هفتم

مجموعه هفتم: شامل سه قطعه سکه نقره یادبود در اندازه يک بهار آزادی در سه طرح مختلف که وزن هر قطعه 4.95 گرم نقره با عيار 999.9 در 1000 (خالص) و قطر هر سکه يادبود 22.2 ميلی‌متر.تعداد بازديدها:   139,314