نظام‌های پرداخت و زيرساخت

نظام‌های پرداخت و زيرساختنظام پرداخت عبارت از ساز و كاری است كه می‌تواند وجه را از حسابی در يك بانك به حسابی در بانك ديگر منتقل نمايد و از اين رو نقش نظام پرداخت در اقتصاد همانند رگ‌هايی است كه پول را به بنگاه‌های مختلف اقتصادی می‌رسانند.

بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران با توجه به مسايل، مشكلات و چالش‌های پيش روی شبكه بانكی كشور و لزوم حركت آن به سوی تحول در راهبردها و شيوه‌های خدمت رسانی به مشتريان، با تجديد ساختار اداره شبكه تبادل اطلاعات بين بانكی (شتاب) در قالب اداره نظام‌های پرداخت  علاوه بر تكاليف مربوط به انجام عمليات تهاتر و تسويه پرداخت‌های الكترونيكی كارتی، دو وظيفه عمده تدوين مقررات و استانداردها و همچنين نظارت بر حسن اجرای آن‌ها را بر عهده واحد مزبور گذارد تا با ايجاد محوری در ميان شبكه بانكی، موجبات ايجاد هماهنگی در حركت بانك‌های كشور به سوی بانكداری مبتنی بر فناوری را فراهم سازد. بيشتر...

در يک نگاه

  • سامانه ​های تسويه و پرداخت
    سامانه ​های تسويه و پرداخت

    سامانه های پرداخت خرد و کلان نقشی حياتی در بانکداری الکترونيک ايفا می​کنند. هرگونه پرداخت الکترونيک از بستر اين سامانه ها امکان پذير است.

  • زيرساخت نظام پولی
    زيرساخت نظام پولی

    زيرساخت‌های فناوری مشتمل بر سامانه ها و شبکه های ارتباطی است که بستر امن و مطمئن پيام‌رسانی ، تبادل داده و ارتباطات بين سازمانی را فراهم می​آورند.