تماس با ما

رئیس کل بانک مرکزی

قائم مقام بانک مرکزی

دبیرکل بانک مرکزی

ستاد خبری اداره حراست

روابط عمومی

تماس مطبوعاتی

مرکز تلفن

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

نشانی: تهران - بلوار ميرداماد - شماره ۱۹۸
کد پستی:۳۳۱۱۱ -۱۵۴۹۶
صندوق پستی: ۷۱۷۷ / ۱۵۸۷۵

مرکز تلفن: ۲۹۹۵۱
ساعات کار: ۸ الی ۱۶

نشانی تلگرافی: مرکز بانک
تلکس: ۲۲ - ۲۱۶۲۱۹
سويفت: BMJIIRTH

وب: http://www.cbi.ir
نشانی الکترونيکی: G.SecDept@cbi.ir
نشانی الکترونيکی اشخاص: cbi.ir@نام خانوادگی.حرف اول نام

 

رئیس کل بانک مرکزی

تلفن نظرسنجی و ارتباط با رئیس کل: ۲۹۹۵۴۸۵۵
دورنگار برای ارتباط با رئیس کل: ۲۹۹۵۴۷۸۰
نشانی الکترونيکی رئیس کل: governor@cbi.ir

 

قائم مقام بانک مرکزی

نشانی الکترونيکی قائم مقام:a.komijani@cbi.ir

 

دبیرکل بانک مرکزی

نشانی الکترونیکی دبیرکل : sm.ahmadi@cbi.ir

 

ستاد خبری اداره حراست

شماره تماس پيام‌گير: ۲۲۲۵۷۱۷۱
دورنگار: ۲۹۹۵۲۵۵۴
نشانی پست الکترونيکی: setad.khabar@cbi.ir

 

روابط عمومی

تلفن دایره ارتباطات مردمی روابط عمومی: ۲۹۹۵۴۸۵۵
دورنگار مدير روابط عمومی: ۲۹۹۵۴۷۸۰
دورنگار دفتر اداره روابط عمومی: ۲۹۹۵۴۸۷۰

 

ارتباط با رسانه ها

دورنگار دايره ارتباطات رسانه ای: ۲۲۲۵۷۱۷۵
نشانی الکترونيکی دايره ارتباطات رسانه ای: media@cbi.ir

تعداد بازديدها:   744,383