اسکناس‌های در جریان

اسکناس 100 ریالی
تاریخ انتشار: 1364/9/10
اندازه : 130x67mm
جنس: 100٪ پنبه

بیشتر...
 
اسکناس 200 ریالی
تاریخ انتشار: 1361/6/8
اندازه: 136x69mm
جنس: 100٪ پنبه

بیشتر ...
 
اسکناس 500 ریالی
تاریخ انتشار: 1367/12/24
اندازه : 142x71mm
جنس: 100٪ پنبه

بیشتر ...
 
اسکناس 1000 ریالی
تاریخ انتشار: 1371/8/2
اندازه : 148x73mm
جنس: 100٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس 2000 ریالی
تاریخ انتشار: 1365/5/14
اندازه : 151x74mm
جنس: 100٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس 2000 ریالی
تاریخ انتشار: 1384/8/12
اندازه : 151x74mm
جنس: 100٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس 5000 ریالی
تاریخ انتشار: 1372/7/13
اندازه : 154x75mm
جنس: 100٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس 5000 ریالی
تاریخ انتشار: 1388/5/12
اندازه : 154x75mm
جنس: 100٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس 5000 ریالی
تاریخ انتشار: 1392/3/27
اندازه : 154x75mm
جنس: 100٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس 10000 ریالی
تاریخ انتشار: 1371/8/2
اندازه : 160x77mm
جنس: 100٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس 10000 ریالی
تاریخ انتشار: 1396/3/22
اندازه : 142x71mm
جنس: 100٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس 10000 ریالی
تاریخ انتشار: 1401/4/6
اندازه : 156x71mm
جنس: 100٪ پنبه
بیشتر ...
 21
اسکناس 20000 ریالی
تاریخ انتشار: 1382/12/24
اندازه : 163x78mm
جنس: 100٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس 20000 ریالی
تاریخ انتشار: 1383/12/5
اندازه : 163x78mm
جنس: 100٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس 20000 ریالی
تاریخ انتشار: 1393/7/30
اندازه : 163x78mm
جنس: 100٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس 20000 ریالی
تاریخ انتشار: 1401/4/6
اندازه : 156x71mm
جنس: 100٪ پنبه
بیشتر ...
 12
اسکناس 50000 ریالی
تاریخ انتشار: 1385/12/20
اندازه : 166x79mm
جنس: 100٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس 50000 ریالی
تاریخ انتشار: 1394/6/29
اندازه : 166x79mm
جنس: 100٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس 50000 ریالی
تاریخ انتشار: 1399/12/16
اندازه : 156x71mm
جنس: 100٪ پنبه
بیشتر ...
 50000
اسکناس 100000 ریالی
تاریخ انتشار: 1389/3/31
اندازه : 166x79mm
جنس: 100٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس 100000 ریالی
تاریخ انتشار: 1399/11/15
اندازه : 156x71mm
جنس: 100٪ پنبه
بیشتر ...
  100000
 
 
 


تعداد بازديدها:   334,806