سند راهبردی دولت الكترونيك بانك مركزی

بانک مرکزی با هدف توسعه متوازن تنظيم گری مقررات و فضای کسب و کار و رفع موانع آن و مدل های تجاری مبتنی بر تحول ديجيتال در کشور؛ نسبت به شفاف‌سازی راهبردها و سیاست‌های خود در حوزه بانكداری الکترونیک و پرداخت، اقدام می‌کند.

سند حاضر مروری است بر موارد کلان مورد نظر و راهبردهای متناظر که شکل دهنده مسیری است که طی سالهای پیش رو با همکاری و همراهی فعالان حوزه و با لحاظ کردن پویایی بازار پیموده خواهد شد. از جمله این راهبردها عبارتند از:

•    جهت‌گیری به‌سوی تنظیم مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی حتی الامكان مستقل از فناوری و نوع خدمت و كانال؛ به منظور تقويت پايداری ضوابط نسبت به تغييرات فناوری و تبعات آن كه خود بسترسازی مهمی برای تسريع تحول ديجيتال خواهد بود.
•    ایجاد محیطی رقابتی حول مجوزهای صادره/چارچوب های ترسيم شده توسط بانک مرکزی؛
•    ايجاد امكان گسترش حوزه پوشش خدمات پرداختی/بانکی به حوزه‌های جديد از قبيل نئوبانکها، چارچوب تلفیق اقتصاد مبتنی بر سکوهای (Platforms) بانکداری و ... ضمن حفظ تعادل در بازار؛
•    تسهيل دسترسی برای متقاضیانی که جهت ارائه خدمات علاقمند به در اختیار داشتن بلاواسطه ابزار و يا اطلاعات پرداختی/بانکی هستند؛
•    پیش‌گیری از نوسانات ناگهانی در بازار عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی؛
•    بكارگيری "نظام جامع نظارت و پايش" با اتكا به رگ تك ها در راستای توزيع شدگی قاعده مند كنترل های ضروری 


تعداد بازديدها:   21,840